Privacy statement

Zeno Zorg B.V., gevestigd aan Stationspark 490, 3364 DA Sliedrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Zeno Zorg B.V. als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en houdt Zeno Zorg B.V. zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG. 

Contactgegevens: 

Zeno Zorg B.V.
Stationspark 490, 3364 DA Sliedrecht
https://zenozorg.nl/
Telefoonnummer 0184-636712
Thijmen Kraaijeveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeno Zorg B.V. : thijmenkraaijveld@zenozorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Zeno Zorg B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens (adres en woonplaats)  
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Zeno Zorg B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 • Burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Zeno Zorg B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:  

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of het op jouw verzoek verrichten van handelingen in het kader van een mogelijke overeenkomst;  
 • Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 
 • Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde;  Met jouw toestemming  

Zeno Zorg B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling; 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren; 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
 • Om diensten bij je af te leveren 

Wanneer Zeno Zorg B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, zullen wij dit afzonderlijk aan je vragen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. Zeno Zorg B.V. wijst je erop dat het intrekken van toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming, niet kan aantasten. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Zeno Zorg B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeno Zorg B.V.) tussen zit.  

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Zeno Zorg B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   

Categorie  Bewaartermijn  Administratie/reden 
Werknemersgegevens  2 jaar na dienstverband  Personeelsdossier 
Sollicitatiegegevens  1 jaar  Van een in dienst getreden sollicitant 
Sollicitatiegegevens  4 weken  Van een niet in dienst getreden sollicitant 
Loonbelastingverklaring/ kopie ID bewijs  5 jaar na dienstverband  Personeelsdossier 
Basisgegevens bedrijfsadministratie  7 jaar na dienstverband  Personeelsdossier 
Alle persoonsgegevens zzp  Tot 1 jaar na afloop van de laatste opdracht  Werkdossier 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Zeno Zorg B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zeno Zorg B.V. blijft de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zeno Zorg B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan onder andere: 

 • Verzekeraars en tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van onze diensten; 
 • Expertisebureaus, juristen en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages; 
 • Overheidsinstanties waar nodig voor Zeno Zorg B.V. om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen; 
 • Juristen of advocaten wegens advisering of in verband met juridische procedures; 
 • Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Zeno Zorg B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het ‘recht op vergetelheid’). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeno Zorg B.V. of de verwerking van persoonsgegevens door Zeno Zorg B.V. te beperken, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een (gestructureerde en gangbare vorm van een) computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thijmenkraaijeveld@zenozorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Zeno Zorg B.V. jou uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan Zeno Zorg B.V. onder bepaalde omstandigheden het verzoek weigeren; mocht dat het geval zijn, dan zullen wij jou natuurlijk uitleggen waarom. 

Zeno Zorg B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Zeno Zorg B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, schade, vernietiging, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingongeoorloofde wijziging en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er vermoedens of aanwijzingen zijn van misbruik, of je hebt vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice of via thijmenkraaijeveld@zenozorg.nl.

Klachten  

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeno Zorg. B.V., dan willen we hier graag samen met jou een oplossing voor vinden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouderin Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen  

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 16 juni 2021. Zeno Zorg B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigenDe meest recente versie van dit Privacy Statement zal steeds op de website www.zenozorg.nl worden geplaatst. Wanneer Zeno Zorg B.V. substantiële wijzigingen maakt in dit Privacy Statement, met als gevolg dat jij daardoor in aanmerkelijke mate getroffen kan worden, dan zal Zeno Zorg B.V. zo veel mogelijk doen om jou hierover direct te informeren.