Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Zeno Zorg B.V.

Deel 1 Algemene Bepalingen

Ter informatie
• Opdrachtgever en Zeno Zorg B.V. (hierna: “Zeno Zorg”) hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk: “Partij”

Artikel 1 Definities
1. Algemene Leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Zeno Zorg een Opdracht of overige Overeenkomst heeft gesloten.
3. Opdracht: de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Zeno Zorg op grond waarvan een of meerdere Zorgprofessionals door Zeno Zorg aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde werkzaamheden te verrichten, dit tegen betaling van het overeengekomen Tarief, of waarbij Zeno Zorg zich verplicht aan of bij Opdrachtgever een of meerdere opleiding(en) te leveren tegen betaling door de Opdrachtgever van de daarvoor geldende vergoeding.
4. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Zorgprofessional in het kader van de Opdracht.
5. Opdrachtbevestiging: de Schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.
6. Begindatum: De in de Opdrachtbevestiging vermelde Begindatum van de Opdracht.
7. Einddatum: De in de Opdrachtbevestiging vermelde Einddatum van de Opdracht.
8. Tarief: het door de Opdrachtgever aan Zeno Zorg verschuldigde Tarief in verband met de Terbeschikkingstelling. Het Tarief wordt per uur berekend en is exclusief reiskosten, toeslagen, kostenvergoedingen en overige kosten en btw, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
9. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op basis van een Arbeidsovereenkomst met Zeno Zorg als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek door Zeno Zorg ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever of een door die Opdrachtgever aangewezen derde werkzaamheden te verrichten.
10. Zzp’er: zelfstandig ondernemer die voor Zeno Zorg in opdracht van Opdrachtgever diensten verleend.
11. Detachering: Een Zorgprofessional die voor een vooraf overeengekomen periode (Opdracht) door Zeno Zorg ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever tijdens of na afloop van de Opdracht een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de Zorgprofessional is dit alleen mogelijk na Schriftelijk akkoord van Zeno Zorg.
12. Schriftelijk: Op schrift gesteld of op elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail, een applicatie of portal uitgewisseld).
13. Zorgprofessional: een Medewerker en/of een Zzp’er, conform de in dit artikel genoemde definities.
14. Opleiding: een opleiding, training, cursus of workshop die wordt aangeboden door of via Zeno Zorg.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Zeno Zorg zijn van toepassing op alle Opdrachten en overige Overeenkomsten tussen Zeno Zorg en de Opdrachtgever, evenals op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves. Afwijking van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch geldt uitsluitend indien overeenstemming daartoe tussen Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk is vastgelegd.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden door Zeno Zorg uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voorzover dergelijke voorwaarden door Zeno Zorg uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard. Iedere andere voorwaarde die niet expliciet en Schriftelijk door Zeno Zorg is geaccepteerd mist iedere werking.
3. Indien enige bepaling van de Algemene Leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig is of blijkt te zijn, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverlet. Desgewenst kunnen Partijen de niet rechtsgeldige bepaling vervangen door een andere bepaling die qua strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling.
4. Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen en gelden uitsluitend voor die Opdracht.

Artikel 3 Duur en beëindiging
1. De Opdrachtgever verstrekt Zeno Zorg voor aanvang van de Opdracht Schriftelijk een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, standplaats, arbeidsomstandigheden en de boogde looptijd van de Opdracht.
2. Aan de Opdrachtgever zal direct voorafgaand aan de Opdracht, Schriftelijk, de Opdrachtbevestiging worden toegezonden, waarin onder meer de Begindatum, de naam en overige gegevens van de Zorgprofessional alsmede zijn functie en het Tarief zijn vermeld.
3. De Opdracht komt eerst tot stand op het moment dat de door beide partijen ondertekende Opdrachtbevestiging door Zeno Zorg retour is ontvangen.
4. Indien de Opdrachtbevestiging nog niet getekend retour is ontvangen, maar de Terbeschikkingstelling reeds heeft aangevangen, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Terbeschikkingstelling feitelijk aanvangt.
5. Indien de Opdrachtgever tot verlenging van de Opdracht over wil gaan, dient de Opdrachtgever dit tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de Einddatum Schriftelijk aan Zeno Zorg kenbaar te maken. Ingeval van verlenging van de Opdracht door Opdrachtgever, wordt de Opdracht verlengd voor een door beide Partijen Schriftelijk overeengekomen duur die voor beide Partijen acceptabel is.
6. Zeno Zorg behoudt zich het recht voor om de Opdracht, onder opgaaf van redenen, niet te verlengen met de eerder ter beschikking gestelde Zorgprofessional. In dat geval heeft Zeno Zorg het recht binnen een redelijke termijn een andere Zorgprofessional aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor de door de Opdrachtgever gewenste verlenging van de Opdracht. Zeno Zorg behoudt zich voorts het recht voor om tijdens een Opdracht bij Opdrachtgever de betreffende Zorgmedewerker te kunnen wisselen voor een andere Zorgmedewerker, welke aan de voor de Opdracht toepasselijke kwalificaties voldoet; in dat geval zal Zeno Zorg een termijn van één (1) maand voorafgaand aan de ingang van de wijziging de Opdrachtgever van de relevante informatie op de hoogte stellen.
7. Niettegenstaande de bepaalde duur van de Opdracht in de Opdrachtbevestiging, kan elk van de Partijen de Opdracht per Schriftelijke mededeling aan de andere Partij met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, indien:
a. de andere Partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling heeft aangevraagd, een akkoord aanbiedt aan haar gemeenschappelijke schuldeisers, een bewindvoerder heeft aangesteld of indien op andere wijze moet worden aangenomen dat de andere Partij niet (langer) in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen dan wel de beschikking over haar onderneming dreigt kwijt te raken;
b. de andere Partij haar activiteiten staakt of haar onderneming liquideert.
8. Niettegenstaande de bepaalde duur van de Opdracht in de Opdrachtbevestiging heeft Zeno Zorg het recht om de Opdracht per Schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst als sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht aan de zijde van de Opdrachtgever welke tekortkoming niet meer te herstellen is, ofwel welke tekortkoming niet binnen zeven (7) kalenderdagen na Schriftelijke melding hiervan door Opdrachtgever is hersteld.
9. Tussentijdse opzegging van de Opdracht is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn één (1) kalendermaand. Tussentijdse opzegging dient in alle gevallen Schriftelijk plaats te vinden.
10. Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht voor de in de Opdrachtbevestiging vermelde Einddatum Schriftelijk op te zeggen indien de Zorgprofessional binnen één (1) maand na aanvang van de Opdracht, niet voldoet aan de redelijkerwijs gestelde eisen, welke vooraf door Opdrachtgever aan Zeno Zorg kenbaar gemaakt zijn en expliciet zijn aangegeven in de Opdrachtbevestiging. In dat geval heeft Zeno Zorg het recht binnen een redelijke termijn een andere Zorgprofessional aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Opdracht.
11. Werkzaamheden die door de Zorgprofessional reeds zijn verricht vooraf en tijdens de ontvangst van een geldige (Schriftelijke) opzegging door de Opdrachtgever, maar vóór de betreffende opzeggingsdatum, dienen door de Opdrachtgever te worden betaald. Dergelijke vorderingen van Zeno Zorg op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar en niet voor verrekening vatbaar.
12. De Terbeschikkingstelling van de Zorgprofessional door Zeno Zorg aan de Opdrachtgever eindigt van rechtswege indien en zodra Zeno Zorg de Zorgprofessional niet meer ter beschikking kan stellen ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever, doordat de Arbeidsovereenkomst tussen Zeno Zorg en de Zorgprofessional is geëindigd tijdens de looptijd van de Opdracht of indien de overeenkomst tussen Zeno Zorg en de Zzp’er is geëindigd tijdens de looptijd van de Opdracht. In dergelijk geval zal Zeno Zorg de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het eindigen van de Terbeschikkingstelling; Zeno Zorg heeft het recht om binnen drie (3) werkdagen een passende vervanger aan de Opdrachtgever voor te stellen. Zeno Zorg schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
13. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Zorgprofessional tijdelijk of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht
1. Zeno Zorg wijst een klantverantwoordelijke aan, die de Opdrachtgever en Zorgprofessional regelmatig zal bezoeken, teneinde overleg te plegen om vast te stellen of de uitvoering van de werkzaamheden door de Zorgprofessional conform de wensen van de Opdrachtgever geschiedt en/of bijstelling noodzakelijk is.
2. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Zorgprofessional zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. Opdrachtgever kan voorts aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat of het beoogde doel van de Opdracht.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Zeno Zorg het recht om – in goed overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in goed overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming redelijke voorwaarden te verbinden.
4. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de Zorgprofessional, zowel tijdens als na afloop van de Opdracht, ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden mag verrichten.
5. Eventuele klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van een Zorgprofessional dienen door de Opdrachtgever binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking Schriftelijk te worden gemeld aan Zeno Zorg en de Zorgprofessional. Deze mededeling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zeno Zorg en de Zorgprofessional in staat zijn om adequaat te reageren.
6. De Opdrachtgever is verplicht Zeno Zorg en de door haar ingeschakelde Zorgprofessional in de gelegenheid te stellen de tekortkoming te herstellen.
7. Indien het herstellen van de tekortkoming niet mogelijk is, is Zeno Zorg slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 3 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
8. Een voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Zeno Zorg en/of de Zorgprofessional overeengekomen termijn, is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Zeno Zorg derhalve eerst Schriftelijk in gebreke te stellen.
9. Indien de Zorgprofessional, wegens langdurige ziekte of anderszins, niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, treden Zeno Zorg en de Opdrachtgever in overleg om vervanging te bespreken.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Zeno Zorg
1. . Zeno Zorg spant zich bij het uitbesteden van zorgvragen en de bemiddeling bij het vervullen van zorgvragen in om een geschikte Zorgprofessional te bemiddelen, doch versterkt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de Zorgprofessional. Zeno Zorg is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Zorgprofessional of door andere factoren.
2. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Zeno Zorg jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Opdracht of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. Zeno Zorg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zeno Zorg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zeno Zorg toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
b. Zeno Zorg is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die Zorgprofessional toebrengt aan de Opdrachtgever of derden;
c. Zeno Zorg is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Zeno Zorg is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens, bestanden, hulpmiddelen en/of informatie;
d. Zeno Zorg is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en/of andersoortige stagnatie;
e. de aansprakelijkheid van Zeno Zorg, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het door Zeno Zorg aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Tarief voor de uitvoering van de Opdracht, voor de overeengekomen duur van de Opdracht, , althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, waarbij de aansprakelijkheid altijd is beperkt tot een maximum van het in rekening gebrachte Tarief voor twee maanden, waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Zeno Zorg te allen tijde is beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, of een maximum van € 10.000 per kalenderjaar.
3. Deze in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zeno Zorg.
4. Schade waarvoor Zeno Zorg aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Zeno Zorg gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
5. Opdrachtgever vrijwaart Zeno Zorg tegen aanspraken van derden, waaronder ook begrepen schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Zeno Zorg onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Zeno Zorg.
6. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede ten behoeve van al diegenen bedongen, die Zeno Zorg bij de uitvoering van een Opdracht betrekt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever
1. Gedurende de looptijd van de Opdracht is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Zorgprofessional. Zeno Zorg is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Zorgprofessional. De Opdrachtgever vrijwaart Zeno Zorg voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.
2. De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van alle aansprakelijkheden, waaronder die als beschreven in dit artikel.
3. Indien de Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Zeno Zorg (inclusief alle kosten waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand en boetes), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Zeno Zorg zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Zeno Zorg eventuele andere (schade)vorderingen kan instellen. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, maar zo nodig ook aanvullend ten aanzien van (i) onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als (ii) onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 7 Tarieven
1. Alle door Zeno Zorg gecommuniceerde Tarieven en/of overige bedragen als opgenomen in de Opdrachtbevestiging zijn exclusief btw, reiskosten, en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen alsmede alle overige van rechtswege geldende heffingen en belastingen. Eventuele aanvullende kosten (waaronder begrepen heffingen en/of belastingen) worden tegen de geldende tarieven één op één doorberekend over de aan de Opdrachtgever in rekening te brengen bedragen. Het Tarief kan per Opdracht verschillend zijn, en kan aan jaarlijkse inflatiecorrectie onderhevig zijn.
2. De in de Opdrachtbevestiging genoemde Tarieven zijn, voor zover voor de gehele duur van de Opdracht sprake is van een vaste standplaats van de Zorgprofessional binnen Nederland, inclusief de onkostenvergoedingen en inclusief reiskosten voor het woon/werkverkeer. Zakelijke reiskosten belast Zeno Zorg niet door aan de Opdrachtgever, deze kosten zijn reeds in het Tarief verdisconteerd. Mocht er gedurende de Terbeschikkingstelling van de Zorgprofessional een hogere onkostenvergoeding van toepassing worden bij de Opdrachtgever, dan wordt deze in een aanvullende overeenkomst vastgesteld.
3. In geval van wijziging van standplaats heeft Zeno Zorg het recht de additionele reiskosten als gevolg van die nieuwe standplaats van de Zorgprofessional door te rekenen. Ook reistijd en reiskosten voor dienstreizen door de Zorgprofessional in het kader van de uitoefening van zijn functie en met goedkeuring of op verzoek van de Opdrachtgever, anders dan woon-werkverkeer, worden separaat in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
4. De beloning van de Zorgprofessional kan gedurende de looptijd van de Opdracht veranderen als gevolg van bijvoorbeeld: (periodieke of algemene) loonsverhogingen, cao-wijzigingen en/of wijzigingen in de (sociale en fiscale) wet- en regelgeving. Zeno Zorg is gerechtigd om tijdens de Opdracht Tariefsverhogingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren. De Opdrachtgever informeert Zeno Zorg uiterlijk één (1) maand voor de ingang van een wijziging.
5. Het tarief dat Zeno Zorg vaststelt, is onder andere gebaseerd op de informatie over de Opdracht(en) die Opdrachtgever heeft gegeven. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Zorgprofessional uitgeoefende functie, reikt de Opdrachtgever (eventueel op verzoek van Zeno Zorg) onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aan. De beloning van de Zorgprofessional wordt hiermee opnieuw vastgesteld. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, zal Zeno Zorg de beloning van de Zorgprofessional corrigeren vanaf het moment dat de hogere beloning voor de Zorgprofessional ingaat of is ingegaan. Deze correctie kan leiden tot een aangepast Tarief. De Opdrachtgever is dit aangepaste Tarief verschuldigd vanaf het moment dat de Zorgprofessional de betreffende (aangepaste) functie uitvoert.
6. Het Tarief voor de uitvoering van de werkzaamheden is gebaseerd op genoemde minimale inzet, gedurende werkdagen (niet zijnde weekend- en/of feestdagen) en gedurende acht (8) uren per werkdag, gemaakt binnen de periode tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Werkzaamheden verricht door de Zorgprofessional buiten deze periode en/of boven de acht (8) uren per werkdag en/of op weekend- en/of feestdagen zullen als ‘overwerk’ worden doorberekend. Hiertoe wordt het in de Opdrachtbevestiging genoemde Tarief verhoogd met de onderstaande toeslagpercentages:
• 25% voor overwerk verricht tussen 06:00 uur en 22:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien
verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal 5 bedraagt;
• de overige uren (dus boven het aantal van vijf (5) voor overwerk tussen 06:00 en 22:00 op maandag tot en met vrijdag) worden beloond met 50%;
• 50% voor overwerk verricht tussen 22:00 uur en 06:00 uur op maandag tot en met vrijdag;
• 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18:00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00:00 en 24:00
uur en op 24 en 31 december tussen 18:00 en 24:00 uur.
7. Indien de bij de Opdrachtgever geldende toeslagpercentages (Inlenersbeloning) positief afwijken ten opzichte van de in lid 6 van dit artikel genoemde percentages, hanteert Zeno Zorg de bij de Opdrachtgever geldende toeslagpercentages.

Artikel 8 Tijdsverantwoording
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdrachtbevestiging is bepaald.
2. De urenstaat wordt wekelijks opgesteld door de Opdrachtnemer en verstuurd op de eerste werkdag van de week, de urenstaat wordt wekelijks geaccordeerd door de Opdrachtgever. Dit geldt als handtekening voor akkoord van de gewerkte uren van de betreffende Zorgprofessional.
3. Alle facturen die Zeno Zorg aan de Opdrachtgever verstrekt, worden gespecificeerd door middel van de door de Opdrachtgever digitaal geaccordeerde urenstaat zoals genoemd in artikel 6.2.
4. Zeno Zorg brengt maandelijks aan de Opdrachtgever de door de Zorgprofessional gerealiseerde uren (tezamen te noemen: ‘Maandelijkse vergoeding’) in rekening door middel van een gespecificeerde factuur. Voor de bemiddeling ontvangt Zeno Zorg een bemiddelings-fee die met de Opdrachtgever is overeengekomen en is vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
5. De Opdrachtgever heeft zeven (7) kalenderdagen na de eerste werkdag van de week om de betreffende urenstaat van deze week te controleren en te accorderen. Indien deze termijn is verlopen gaat de Opdrachtgever akkoord met de betreffende urenstaat.

Artikel 9 Facturatie en betalingsverplichting
1. Zeno Zorg zal maandelijks een verzamelfactuur maken van de totaal gewerkte uren/dagen van de door haar voor die Opdrachtgever bemiddelde Zorgprofessionals. Bij die verzamelfactuur worden de achterliggende facturen van door Zeno Zorg ingeschakelde Zorgprofessionals voor die Opdrachtgever, in kopie meegestuurd ten bewijze van de door die Zorgprofessionals gewerkte uren.
2. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Zeno Zorg innen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.
3. Indien een factuur niet binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, waarbij een deel van een maand als een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Zeno Zorg zijnde kopie van de door Zeno Zorg verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
4. Indien de Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaning nog steeds in verzuim is terzake de betaling van een factuur en Zeno Zorg ten aanzien van die factuur een incassoprocedure is gestart, bedraagt de (resterende) betalingstermijn van facturen met een datum die is gelegen na de datum van de factuur terzake waarvan de Opdrachtgever in verzuim is – in afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel – vanaf dat moment nul (0) kalenderdagen. Deze facturen zijn alsdan derhalve direct opeisbaar en invorderbaar.
5. De Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op verrekening of opschorting.
6. Uitsluitend betalingen op de door Zeno Zorg opgegeven bankrekening of aan een door Zeno Zorg Schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen anders dan aan Zeno Zorg of aan een door Zeno Zorg Schriftelijk aangewezen derde zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
7. De Opdrachtgever is in alle gevallen verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig aanleveren van, door Opdrachtgever, gewenste gegevens of kenmerken noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de factuur door de Opdrachtgever. Opdrachtgever ziet erop toe dat het volledig ingevulde ‘formulier Opdrachtgeverinformatie’ uiterlijk vijf (5) werkdagen na ondertekening van de Opdrachtbevestiging in het bezit is van Zeno Zorg.
8. Bezwaren betreffende enige factuur dienen, op straffe van verval van recht, binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Zeno Zorg te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op de Opdrachtgever.
9. Een bezwaar betreffende enige factuur laat de verplichting tot (volledige en tijdige) betaling van de betreffende factuur onverlet. Door de Opdrachtgever van Zeno Zorg gevorderde bedragen kunnen niet worden verrekend met door de Opdrachtgever aan Zeno Zorg verschuldigde bedragen.
10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Zeno Zorg maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot niet-nakoming op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 50,- (lees: vijftig euro) per openstaande factuur), tenzij Zeno Zorg aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs of nadere aankondiging in rekening worden gebracht.
11. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Zeno Zorg (periodiek en/of wanneer daartoe aanleiding lijkt) informeert naar de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever. Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever verminderd is of zou kunnen worden, naar redelijke mening van Zeno Zorg, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Zeno Zorg zekerheid voor betaling stellen in de vorm verzocht door en bevredigend voor Zeno Zorg. Zeno Zorg is, onverminderd haar overige rechten in deze Opdracht, bevoegd zonder nadere ingebrekestelling haar verplichtingen jegens Opdrachtgever uit te stellen of op te schorten totdat een dergelijke zekerheid door de Opdrachtgever is gesteld.
12. Elk kalenderjaar heeft Zeno Zorg het recht haar Tarieven aan te passen overeenkomstig de indexering van het CBS (SBI 2008 Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur). Er zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd indien het CBS de bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt. Het Tarief zal niet worden gewijzigd indien de indexering zou leiden tot een lager Tarief dan het laatst geldende.

Artikel 10 Geheimhouding en dataprotectie
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel daartoe verplicht, is Zeno Zorg en door haar ingezette Zorgprofessionals verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.
2. Behoudens Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Zeno Zorg niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die ter beschikking gesteld werd aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Zeno Zorg voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, bestuursrechtelijke, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Zeno Zorg zal de Opdrachtgever in dat geval op de hoogte brengen.
3. Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of tenzij door ons voorafgaande Schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet Schriftelijke uitingen van ons, niet openbaar maken of aan derden verstrekken.
4. Zeno Zorg handelt bij de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt het verwerken van persoonsgegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, toepasselijke (beroeps)regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de door haar opgestelde privacy policy (vindbaar op: https://www.zenozorg/nl/privacypolicy).
5. Beide partijen zullen eventuele verplichtingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens op grond van dit artikel ook opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6. Zeno Zorg is gerechtigd tot het gebruik van het logo en de naam van de Opdrachtgever voor wervings- en marketingdoeleinden, zonder dat Zeno Zorg voor dat gebruik een vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd is.
7. Zeno Zorg is voor wervings- en marketingdoeleinden gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de door haar uitgevoerde werkzaamheden bij Opdrachtgevers aan (potentiële) klanten van Zeno Zorg.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden
1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Zorgprofessional en Zeno Zorg tijdig, in ieder geval één (1) werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Zorgprofessional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
3. De Opdrachtgever is jegens de Zorgprofessional en Zeno Zorg verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
4. Indien de Zorgprofessional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Zeno Zorg zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5. De Opdrachtgever zal aan de Zorgprofessional vergoeden, en Zeno Zorg vrijwaren tegen, vorderingen van de Zorgprofessional (artikel 7:658, 7:611 en/of 6:162 van het Burgerlijk Wetboek) tot vergoeding van schade (met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die is geleden in het kader van de uitoefening van diens werkzaamheden. De Opdrachtgever zal voornoemde schade (met inbegrip van kosten van rechtsbijstand) aan de Zorgprofessional vergoeden, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Zeno Zorg daarvoor aansprakelijk is.
6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Zorgprofessional leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand en de kosten van een uitvaart) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Zeno Zorg te vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
7. Het is de Opdrachtgever behoudens voorafgaande Schriftelijk toestemming niet toegestaan de Zorgprofessional op zijn beurt aan een derde “door te lenen”; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze derde aan te wijzen andere derde. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts) persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
8. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel en zal op eerste verzoek daartoe van Zeno Zorg bewijs daarvan overleggen aan Zeno Zorg.

Artikel 12 Aangaan arbeidsverhouding met Zorgprofessional door Opdrachtgever
1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Zorgprofessional verstaan:
a. het aangaan van een Arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Zorgprofessional;
b. het laten ter beschikking stellen van de betreffende Zorgprofessional door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming);
c. het aangaan van een arbeidsverhouding, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Zorgprofessional met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Zorgprofessional tevens verstaan:
a. de (aspirant-) Zorgprofessional die bij Zeno Zorg is ingeschreven;
b. de (aspirant-) Zorgprofessional die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;
c. de Zorgprofessional wiens Terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
3. De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Zorgprofessional indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde; dat betekent onder meer dat de Opdrachtgever in alle gevallen een vergoeding is verschuldigd aan Zeno Zorg zoals omschreven in lid 6 van dit artikel. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel dient onder de Opdrachtgever tevens een potentiële Opdrachtgever te worden verstaan
4. De Opdrachtgever brengt Zeno Zorg Schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Zorgprofessional een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven of de Zorgprofessional hierover te informeren.
5. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Zorgprofessional aangaan zolang de Arbeidsovereenkomst, c.q. de overeenkomst van opdracht tussen Zeno Zorg en de Zorgprofessional niet rechtsgeldig is geëindigd.
6. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Zorgprofessional in dienst (arbeidsverhouding of overeenkomst van opdracht) bij Zeno Zorg, is de Opdrachtgever aan Zeno Zorg een direct te betalen vergoeding verschuldigd van het overeengekomen Tarief voor die Zorgprofessional vermenigvuldigd met 156 uur per maand voor een periode van zes (6) maanden.
7. De Opdrachtgever is de in lid 6 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Zorgprofessional binnen twaalf (12) maanden nadat de Opdracht aan de Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert, of indien de Opdrachtgever de Zorgprofessional binnen twaalf (12) maanden nadat de Opdracht aan de Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de Opdrachtgever met de betreffende Zorgprofessional een arbeidsverhouding aangaat of een overeenkomst van opdracht sluit zonder tussenkomst van Zeno Zorg.
8. Indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Zeno Zorg met een Zorgprofessional in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door Zeno Zorg aan hem is voorgesteld, maar zonder dat er een Opdracht tot stand komt of is gekomen en deze Opdrachtgever met die Zorgprofessional binnen twaalf maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat of een overeenkomst van opdracht sluit zonder tussenkomst van Zeno Zorg, is de Opdrachtgever een vergoeding aan Zeno Zorg verschuldigd ter hoogte van € 25.000 exclusief btw, onverlet het recht van Zeno Zorg om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten, en alle daarmee samenhangende aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten, waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, daaronder begrepen, die alleen door één van de Partijen als geschil worden beschouwd, en die voortvloeien uit een Opdracht of naar aanleiding van een overeenkomst die daarvan het uitvloeisel is, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

Artikel 14 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Zeno Zorg is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Zeno Zorg zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Eventuele wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Deel 2 Opleidingen

Artikel 15 Opleidingen verzorgd door Zeno Zorg
1. Zeno Zorg kan een training, cursus, workshop of opleiding (hierna gezamenlijk aangeduid als: ”Opleiding”) verzorgen voor Opdrachtgever.
Artikel 16 Inhoud van een opleiding
1. De inhoud van Opleiding(en) stemt overeen met de in de Opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Zeno Zorg is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Opleiding, met dien verstande dat de in de Opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
2. Zeno Zorg stelt het voor de Opleiding benodigde lesmateriaal ter beschikking aan de Opdrachtgever behoudens voor zover in de Opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
3. Indien er na een gevolgde Opleiding een of meer examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de examinerende instelling van toepassing.
Artikel 17 Inzet van docent
1. Zeno Zorg regelt de docenten voor de betreffende Opleiding en deelt Opdrachtgever mee welke docent de Opleiding(en) zal verzorgen. Valt een docent van een Opleiding uit wegens ziekte of andere overmacht, dan plant Zeno Zorg in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum om de Opleiding te laten plaatsvinden, indien zij geen andere docent beschikbaar vindt voor die betreffende datum.
2. Zeno Zorg is niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten of opgenomen vrije dagen in verband met een Opleiding die om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden of verplaatst wordt naar een andere datum.
3. De docent die door Zeno Zorg is ingeschakeld om een Opleiding te verzorgen wordt tot twee (2) kalenderjaren na afloop van de Opleiding uitsluitend ingehuurd via Zeno Zorg. Het is de Opdrachtgever in deze periode niet toegestaan om de docent zelfstandig te benaderen voor het geven van enige Opleiding.
4. Opdrachtgever is aan Zeno Zorg per overtreding van het in dit artikel bepaalde een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merken- en geregistreerde en/of ongeregistreerde modelrechten, ter zake van de door Zeno Zorg ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Zeno Zorg of aan de licentiegevers van Zeno Zorg.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Zeno Zorg, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
3. De Opdrachtgever is aan Zeno Zorg per overtreding van het in lid 2 van dit artikel bepaalde een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.