Algemene voorwaarden

Direct hulp nodig? Bel: +31 184 63 67 12

Algemene voorwaarden van Zeno Zorg B.V. 

Artikel 1.  Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; 

b) Zeno: Zeno Zorg B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70613729 en/of haar zustermaatschappij Zeno Flex B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85051799. Beide gevestigd aan het Stationspark 490, 3364 DA Sliedrecht; 

c) Zorginstelling: iedere Partij die Zeno heeft verzocht om, in het kader van haar behoefte aan zelfstandig opererende Zorgprofessionals en/of werknemers, zuivere Bemiddeling en/of te verrichten zorgdiensten; 

d) Zorgprofessional: iedere natuurlijke persoon en/of juridische entiteit die zijn of haar diensten aanbiedt op het gebied van het verlenen van zorg en begeleiding, welke diensten na Bemiddeling door of tussenkomst van Zeno worden verricht bij een Zorginstelling op basis van een met die Zorginstelling te sluiten overeenkomst van opdracht; 

e) Werknemer: Iedere natuurlijke persoon die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst met Zeno en door Zeno voor een vooraf vastgestelde periode via een overeenkomst van opdracht zorgdiensten verricht ten behoeve van een Zorginstelling; 

f) Partij of Partijen: verwijzing naar Zeno, Zorginstelling, Zorgprofessional, afzonderlijk of tezamen; 

g) Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod aan de Zorginstelling of Zorgprofessional; 

h) Bemiddeling: de door Zeno te verrichten werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst met de Zorginstelling en de Zorgprofessional, al dan niet met gebruikmaking van c.q. via het door Zeno ter beschikking te stellen online platform; 

i) Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tot zuivere bemiddeling tussen Zorgprofessional (opdrachtnemer/ZZP-er), Zorginstelling (opdrachtnemer) en Zeno (bemiddelaar), al dan gebaseerd op een tussen Zeno en de Zorginstelling gesloten raamovereenkomst; 

j) Verrichten van zorgdiensten: Een Werknemer van Zeno die voor een vooraf overeengekomen periode (Opdracht) bij een Zorginstelling zorgdiensten verricht; 

k) Overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorgdiensten. De overeenkomst waarbij een Werknemer van Zeno voor een vooraf overeengekomen periode (Opdracht) bij een Zorginstelling zorgdiensten verricht; 

l) Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen Zeno en de Zorginstelling of Zorgprofessional, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Zeno; 

m) Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door de Zorginstelling en de Zorgprofessional; 

n) Platform; Ten behoeve van communicatie, gegevensuitwisseling en het verrichten van (rechts)handelingen (zoals digitale accordering) in het kader van de dienstverlening van Zeno, Zorginstelling en de Zorgprofessional wordt gebruik gemaakt van een online platform; 

o) Schriftelijk: op schrift gesteld of op elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail, een applicatie of een platform) uitgewisseld; 

Artikel 2. Werkingssfeer 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van, dienstverlening door en Overeenkomsten met Zeno. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg-overeenkomsten tussen Zeno en Zorginstelling en/of Zorgprofessional en voor handelingen, leveranties, diensten en/of werkzaamheden van Zeno samenhangend met de Zorgdiensten, Offertes, Overeenkomsten en/of vervolgovereenkomsten. Zorginstelling en Zorgprofessional worden geacht hiermee akkoord te zijn gegaan. 

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. 

2.4 De toepasselijkheid van inkoop of andere algemene voorwaarden van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3. Offertes 
3.1 Alle Offertes van Zeno zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Zeno worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat. 

3.2 Zeno kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Zorginstelling en/of Zorgprofessional redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3 In geval van herroeping door Zeno is zij geen enkele (financiële) vergoeding aan Zorginstelling of Zorgprofessional verschuldigd en rusten er ook overigens geen verplichtingen meer op Zeno. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 
4.1 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer Zorginstelling of Zorgprofessional de Offerte van Zeno schriftelijk aanvaardt en de tussen Partijen ter zake gemaakte afspraken zijn neergelegd in de Bemiddelingsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorgdiensten.                        

4.2 Indien Zorginstelling of Zorgprofessional mondeling dan wel schriftelijk een aanvraag doet bij Zeno zonder dat dit is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de aanvraag door Zeno schriftelijk is bevestigd of wanneer Zeno op verzoek van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional van start gaat met de uitvoering van de aanvraag.                       

4.3 Bij een verschil tussen de schriftelijke aanvaarding door de Zorginstelling en/of Zorgprofessional en de schriftelijke bevestiging door Zeno is uitsluitend de schriftelijke bevestiging door Zeno bindend. 

Artikel 5. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 
5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 

5.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis (opdracht) is uitgevoerd. In geval de Zorginstelling en/of Zorgprofessional een verlenging van de Overeenkomst verlangt dient zij dat uiterlijk één maand voorafgaand aan de overeengekomen einddatum schriftelijk aan Zeno kenbaar te maken. 

5.3 De Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

5.4 Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: 

 • de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden; 
 • sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden; 
 • sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van de andere Partij, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan schuld van de eerstbedoelde Partij of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, als gevolg waarvan instandhouding van de Overeenkomst niet langer van opzeggende Partij kan worden verwacht; 
 • de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; 
 • de andere Partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest; 
 • beslag wordt gelegd op één of meer goederen van de andere Partij, tenzij dit beslag vexatoir is; 
 • de andere Partij haar onderneming in strijd met enig wettelijk voorschrift voert of de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt; 
 • bij de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden in strijd met enig wettelijk voorschrift handelt; 
 • de andere Partij, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden; 

Zodra zich een situatie voordoet zoals hierboven bedoeld, zal hiervan terstond mededeling worden gedaan aan de andere Partij. 

5.5 De Partij die de Overeenkomst op één van de in artikel 5.5 vermelde gronden beëindigd, is jegens de andere Partij(en) nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door deze beëindiging. Opzegging geschiedt per aangetekend schrijven. 

5.6 De beëindiging ex artikel 5.5 laat onverlet de nog op de andere Partij rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, van welke verplichtingen de Partij die de Overeenkomst beëindigd nakoming kan vorderen. Zo kan de opzeggende Partij betaling vorderen van enige vordering op de andere Partij, ook voor zover die vordering nog niet opeisbaar is. 

Artikel 6. De Bemiddeling 
6.1 Zeno zal in geval van een Bemiddelingsovereenkomst zuivere bemiddelingsactiviteiten verrichten voor zowel Zorginstelling als Zorgprofessional. 

6.2 De door Zeno te verrichten bemiddelingsactiviteiten kunnen bestaan uit: 

 • Het screenen van de Zorgprofessional op door de Zorgprofessional vermelde kwalificaties en het controleren van de documenten die de Zorgprofessional op grond van de Overeenkomst dient te verstrekken (w.o. ook een diploma-check); 
 • Het, al dan niet via het Platform, op verzoek van Zorginstelling en Zorgprofessional bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van gekwalificeerde zelfstandige Zorgprofessionals, waarbij het aan de Zorgprofessional en Zorginstelling zelf is om te besluiten wel of niet een overeenkomst van opdracht met elkaar aan te gaan; 
 • Het, al dan niet via het Platform, namens de Zorgprofessional verzorgen van de facturatie van Zorgprofessional aan de Zorginstelling op naam en voor rekening van de Zorgprofessional; 
 • Het, al dan niet via het Platform, aanbieden van een planningsysteem waarop Zorgprofessional en Zorginstelling diensten aan kunnen bieden c.q. uit kunnen vragen, waarbij het aan de Zorgprofessional en Zorginstelling zelf is om van dat planningsysteem gebruik te maken; 
 • Het, al dan niet via het Platform, aanbieden van een logboek, waarin Zorgprofessional en Zorginstelling een rating aan elkaar kunnen geven, op basis waarvan anderen die toegang hebben tot het Platform een betere keuze kunnen maken om wel of niet een overeenkomst van opdracht met een Zorgprofessional of Zorginstelling aan te gaan en voor Zeno om klanttevredenheid te monitoren; 

In de te sluiten Overeenkomst zullen de door Zeno te verrichten activiteiten nader omschreven worden. 

6.3 Zeno zal op geen enkele wijze betrokken zijn bij en/of Partij worden in de tussen de Zorgprofessional en Zorginstelling te sluiten overeenkomst van opdracht en is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud, voorwaarden, invulling en/of uitvoering van de tussen de Zorginstelling en de Zorgprofessional te sluiten overeenkomst van opdracht, ook niet als hierbij gebruik is gemaakt van een door Zeno aangeleverd format. 

6.4 Zorginstelling en Zorgprofessional vrijwaren Zeno voor iedere mogelijke aanspraak van derden voortvloeiend uit hoofde van de tussen Zorginstelling en Zorgprofessional te sluiten overeenkomst van opdracht, alsmede voor eventuele aanspraken van en/of verplichtingen van Zorginstelling en/of Zorgprofessional jegens elkaar uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht. 

Artikel 7. Verrichten van zorgdiensten 
7.1 In geval van het verrichten van zorgdiensten zal de Zorginstelling Zeno voor aanvang van de te verrichten zorgdiensten schriftelijk een accurate omschrijving van de vereiste zorg en begeleiding, overige werkzaamheden, standplaats en de beoogde looptijd van de Opdracht verstrekken.

7.2 Zeno behoudt zich het recht voor om, in geval de Zorginstelling om verlenging van de opdracht tot het verrichten van zorgdiensten verzoekt, de  opdracht, onder opgaaf van redenen, niet te verlengen met de betreffende Werknemer. In dat geval heeft Zeno het recht binnen een redelijke termijn een andere Werknemer aan de Zorginstelling voor te stellen voor de door de Zorginstelling gewenste verlenging van de opdracht.  Zeno behoudt zich voorts het recht voor om tijdens een opdracht bij de Zorginstelling de betreffende Werknemer te kunnen wisselen voor een andere Werknemer die aan de voor de opdracht toepasselijke kwalificaties voldoet; in dat geval zal Zeno binnen een redelijke een termijn voorafgaand aan de ingang van de wijziging de Zorginstelling van de relevante informatie op de hoogte stellen. 

7.3 Zorginstelling heeft het recht de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorgdiensten voor de overeengekomen einddatum schriftelijk op te zeggen indien de Werknemer binnen één (1) maand na aanvang van de Opdracht, niet blijkt te voldoen aan de redelijkerwijs gestelde eisen, welke vooraf door de Zorginstelling aan Zeno kenbaar gemaakt zijn. In dat geval heeft Zeno het recht binnen een redelijke termijn een andere Werknemer aan de Zorginstelling voor te stellen voor de resterende duur van de opdracht. 

7.4 De zorgdiensten van de Werknemer ten behoeve van de Zorginstelling eindigen van rechtswege indien en zodra de arbeidsovereenkomst tussen Zeno en de Werknemer is geëindigd tijdens de looptijd van de opdracht. In een dergelijk geval zal Zeno de Zorginstelling zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het eindigen van de opdracht. Zeno heeft het recht om binnen drie (3) werkdagen een passende vervanger aan de Zorginstelling voor te stellen. Zeno schiet in dat geval niet toerekenbaar tekort jegens de Zorginstelling en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Zorginstelling hierdoor lijdt. 

7.5 De Zorginstelling is niet gerechtigd de opdracht tot het verrichten van zorgdiensten tijdelijk of gedeeltelijk op te schorten. 

7.6 Indien de Werknemer om welke reden dan ook (waaronder begrepen ziekte) niet langer in staat is de werkzaamheden te verrichten treden Zeno en de Zorginstelling in overleg om vervanging te bespreken. 

Artikel 8.  Uitvoering van zorgdiensten 
8.1 Zeno wijst een klantverantwoordelijke aan die regelmatig overleg zal plegen met de Zorginstelling en de Werknemer teneinde vast te stellen of de verrichting van de zorgdiensten conform de eisen en wensen van de Zorginstelling geschiedt en/of bijstelling noodzakelijk is. 

8.2 Voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, vindt afstemming met de Zorginstelling plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Werknemer zich naar de arbeidstijden bij Zorginstelling. Zorginstelling kan voorts aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat of het beoogde doel van de opdracht. 

8.3 Zorginstelling verklaart zich ermee akkoord dat de Werknemer, zowel tijdens als na afloop van de Opdracht, ook ten behoeve van andere zorginstellingen c.q. opdrachtgevers zorgdiensten mag verrichten. 

8.4 Eventuele klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van een Werknemer door de Zorginstelling binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Zeno en de Werknemer. Deze mededeling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zeno en de Werknemer in staat zijn om adequaat te reageren. 

8.5 De Zorginstelling is verplicht Zeno en de door haar ingeschakelde Werknemer in de gelegenheid te stellen de tekortkoming te herstellen. Indien het herstellen van de tekortkoming niet mogelijk is, is Zeno slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbepalingen. 

8.6 Een voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Zeno en/of de Werknemer overeengekomen termijn, is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Zorginstelling Zeno derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. 

8.7 Het is de Zorginstelling behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Zeno niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde “door te lenen”. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts) persoon waarmee de Zorginstelling in een groep (concern) is verbonden. 

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens (AVG) 
9.1 Indien Zeno, Zorginstelling en/of Zorgprofessional persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’)) ontvangen van en/of verwerken voor de andere partij, dan zal Zeno, Zorginstelling en/of Zorgprofessional met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot de AVG. 

9.2 Partijen zullen de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan voor de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. Partijen treffen passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG. 

9.3 Partijen zullen de betreffende persoonsgegevens op geen enkele wijze delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens anders dan na expliciete toestemming door degene wiens persoonsgegevens het betreft . De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten Nederland. 

9.4 Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel en de AVG zal onmiddellijk door Partijen aan de andere Partij(en) worden gemeld. Er zal een verwerkingsregister worden bij gehouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden. 

9.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen Partijen alle persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 naar de keuze van de andere Partij(en) in het geheel of gedeeltelijke aan haar terugbezorgen dan wel wissen. 

9.6 Partijen zullen ten alle tijden hun medewerking verlenen aan een verzoek van betrokkenen als bedoeld in de AVG tot inzage, verwijdering, rectificatie, aanvulling, overdracht en/of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens. 

9.7 Zeno heeft het recht om bij Zorginstelling en/of Zorgprofessional een audit uit te voeren dan wel uit te laten voeren ter controle van de verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel. Zeno heeft het recht om binnen zeven dagen na een verzoek daartoe de audit uit te voeren. Zorginstelling en/of Zorgprofessional verleent daarbij haar medewerking en verleent Zeno of een door haar aan te wijzen derde toegang tot de locaties en inzicht in alle documenten die redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht om de audit uit te voeren. 

9.8 Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal Zeno te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Zeno wegens het niet nakomen door Zorginstelling en/of Zorgprofessional van de in dit artikel genoemde verplichtingen. 

Artikel 10: Platform 
Aanmaken gebruikersaccount 
10.1 Zorgprofessional of Zorginstelling kunnen via het door Zeno ter beschikking te stellen Platform een verzoek indienen voor het aanmaken van een gebruikersaccount, waarvoor door Zeno een via dat Platform nader bepaalde inschrijf fee kan worden berekend. 

10.2 Het staat Zeno vrij om een verzoek tot het aanmaken van een gebruikersaccount door Zorgprofessional of Zorginstelling te accepteren, te weigeren of daaraan aanvullende voorwaarden te verbinden. Zeno bepaalt aldus of en wanneer een gebruikersaccount wordt open gesteld. 

10.3 Zorgprofessional of Zorginstelling zullen aan Zeno alle (persoonlijke) data ter beschikking stellen die Zeno nodig heeft voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Voor Zorgprofessional zal dit ook betekenen dat diploma’s en/of certificaten beschikbaar gesteld moeten worden. De (persoonlijke) data worden in een veilige DMS omgeving opgeslagen. Voor zover Zorginstelling kennis wil nemen van voornoemde diploma’s en/of certificaten van Zorgprofessional zal Zorgprofessional daarvoor toestemming moeten geven. 

10.4 Zorgprofessional en Zorginstelling dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het updaten van de op het Platform ter beschikking gestelde (persoonlijke) data en zijn gehouden om iedere wijziging omgaand via hun gebruikersaccount door te geven c.q. op het Platform te verwerken. Desgewenst kan via het Platform een notificatie worden verstrekt als bepaalde documenten verlopen zijn. 

Werking 
10.5 Zeno zal zich inspannen om het Platform steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van het Platform. Zeno geeft echter geen garantie dat het Platform zonder fouten, storingen of onderbreken functioneert. 

10.6 Zeno behoudt zich het recht voor om de technische en functionele eigenschappen van het Platform tussentijds te wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te herstellen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

10.7 Zeno spant zich in om eventuele fouten in het Platform op te sporen en te herstellen. Zeno kan echter niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. 

10.8 Indien een in artikel 8.6 en 8.7 bedoelde aanpassing leidt tot een substantiële afwijking in de functionaliteit van het Platform, zal Zeno Zorginstelling en/of Zorgprofessional daarvan voordat de aanpassing beschikbaar komt, schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen. 

10.9 Zeno behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onder meer onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Zeno. Zeno zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Zorginstelling en/of Zorgprofessional tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Een dergelijke aangekondigde buitengebruikstelling van het Platform is in geen geval te beschouwen als een tekortkoming van Zeno in de nakoming van haar verbintenissen jegens Zorginstelling en/of Zorgprofessional. 

Artikel 11: Hulpmiddelen 
11.1 Zorginstelling en/of Zorgprofessional is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de voor de toegang tot en het gebruik van het Platform benodigde hulpmiddelen, waaronder begrepen de door Zorginstelling en/of Zorgprofessional gebruikte (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding. 

11.2 Zorginstelling en/of Zorgprofessional is verantwoordelijk voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van het Platform. 

11.3 Op het gebruik van eventuele hulpapplicaties kunnen aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. Zeno garandeert niet de volledige functionaliteit van de door Zorginstelling en/of Zorgprofessional gebruikte hulpapplicaties. 

Artikel 12: Toegang tot Platform 
12.1 Zorginstelling en/of Zorgprofessional is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming, van het Platform en van de aan hem beschikbaar gestelde toegangsmiddelen door haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde derden (“Gebruikers”). Zeno is niet aansprakelijk voor schade van Zorginstelling en/of Zorgprofessional, Gebruikers en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de toegangsmiddelen. 

12.2 Het aangemaakte gebruikersaccount is niet overdraagbaar en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Zorginstelling en/of Zorgprofessional. Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van het gebruikersaccount en de toegangscode geheim houden voor derden. 

12.3 Zeno kan de manier waarop toegang kan worden verkregen tot het Platform steeds naar eigen inzicht wijzigen, waarvan Zorginstelling en/of Zorgprofessional tijdig op de hoogte zal stellen. 

12.4 Zorginstelling en/of Zorgprofessional stelt Zeno onmiddellijk op de hoogte indien het gebruikersaccount onbevoegd wordt gebruikt dan wel Zorginstelling en/of Zorgprofessional daartoe redelijkerwijs een vermoeden heeft. 

12.5 Zorginstelling en/of Zorgprofessional kan Zeno verzoeken de toegang tot het gebruikersaccount c.q. het Platform te blokkeren. Zeno is ook gerechtigd te allen tijde de toegang tot het gebruikersaccount c.q. het Platform uit eigen beweging te blokkeren indien Zeno op de hoogte is van onbevoegd gebruik van het gebruikersaccount en/of het Platform. Zeno is in dat geval niet aansprakelijk voor schade van Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of derden die is ontstaan door het blokkeren van de toegangsmiddelen. 

Artikel 13: Gebruik van Platform 
13.1 Door Zorginstelling en/of Zorgprofessional toegang te geven tot het Platform geeft Zeno Zorginstelling en/of Zorgprofessional een beperkt, herroepbaar, niet exclusief en niet overdraagbaar recht van toegang tot het Platform, een ander met als doel om gebruik te maken van het Platform zoals het Platform is bedoeld om te gebruiken. Het Platform mag niet voor commerciële doelstellingen van Zorginstelling en/of Zorgprofessional gebruikt worden. 

13.2 Zorginstelling en/of Zorgprofessional staat er bij het gebruik van het Platform in elk geval voor in dat hij en de Gebruiker(s), voor zover relevant, de volgende regels in acht nemen: 
a) Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en (ander) onrechtmatig gebruik door Gebruiker(s) of derden; 
b) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal bij het gebruik van het Platform geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die (goede werking van het) Platform kunnen beschadigen; 
c) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor storingen in het Platform, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) kunnen worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) kan worden veroorzaakt; 
d) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (‘spam’) verzenden; 
e) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal geen toegangsmiddelen misbruiken of de beveiliging van het Platform doorbreken en/of proberen te doorbreken en/of personen toegang geven tot het Platform die daartoe niet gerechtigd zijn; 
f) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van het Platform dat strafbaar of jegens Zeno en/of derden onrechtmatig is; 
g) Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal zich onthouden van het wijzigen, downloaden, onderscheppen of creëren van afgeleide werken van het Platform; 
h) Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal de op het Platform aanwezige informatie en inhoud, behoudens voor zover dat voor het gebruik van het Platform noodzakelijk is, op geen enkele wijze kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen, exploiteren en/of downloaden; 
i) Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal het gebruik van het Platform ook overigens niet in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, bezwaren, overdragen, toewijzen, distribueren, openbaar maken, posten, beschikbaar stellen, gelijktijdig gebruik toestaan ​​of anderszins exploiteren aan of ten behoeve van een derde partij; 
j) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van het Platform; 
k) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (‘hacken’); 
l) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Zeno en/of derden; 
m) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Zeno informatie en gegevens die Zeno in het kader van het Platform verstrekt niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van Zorginstelling en/of Zorgprofessional; 
n) Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker zal te allen tijde uitvoering geven aan de (licentie)voorwaarden van derden als bedoeld in artikel 12. 

13.3 Indien Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of Gebruiker(s) in strijd met één of meerdere van de hiervoor genoemde regels handelt, is Zorginstelling en/of Zorgprofessional verplicht de door Zeno in verband daarmee te geven redelijke instructies op te volgen en te doen opvolgen door de Gebruiker(s). 

13.4 Indien gegevens die met behulp van het Platform worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, is Zeno gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent Zorginstelling en/of Zorgprofessional toestemming aan Zeno om alle indrukmakende gegevens van de server te verwijderen en te vernietigen. Zeno zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen. 

13.5 Zeno kan de toegang tot het Platform verhinderen door toegangsmiddelen buiten gebruik te stellen of de dienstverlening opschorten indien hij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere wettelijke verplichting. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan. 

Artikel 14 Applicaties van derden 
14.1 Indien en voor zover Zeno bij de uitvoering van het Platform applicaties of andere programmatuur van derden aan Zorginstelling en/of Zorgprofessional ter beschikking stelt, zijn, voor wat betreft die applicaties en/of andere programmatuur, de voorwaarden van die derden van toepassing. Zorginstelling en/of Zorgprofessional aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. 

14.2 Voor het geval Zorginstelling en/of Zorgprofessional ten behoeve van de deugdelijke uitvoering van het Platform zelf applicaties of andere programmatuur van derden dient af te nemen en of te gebruiken, staat Zorginstelling en/of Zorgprofessional er voor in dat zij te allen tijde zal handelen conform de aan die afname of dat gebruik door de betreffende derde verbonden voorwaarden. 

14.3 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Zorginstelling en/of Zorgprofessional en Zeno om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde tussen Zeno en Zorginstelling en/of Zorgprofessional inzake het gebruik van programmatuur. Zorginstelling en/of Zorgprofessional kan Zeno nimmer aanspreken voor de gevolgen van het niet voldoen aan het hiervoor bepaalde. 

14.4 Zeno kan ten aanzien van het gebruik en het onderhoud van de applicatie van derden nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Zeno en zijn desbetreffende toeleverancier van die applicatie. 

Artikel 15 Opschorting 
Zeno is zeven dagen na een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien Zorginstelling en/of Zorgprofessional tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten 
16.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Platform ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicaties, interfaces, andere programmatuur, gegevens, documentatie en andere materialen waarop enige vorm van intellectueel eigendom kan rusten, berusten uitsluitend bij Zeno of diens licentiegevers. 

16.2 Zorginstelling en/of Zorgprofessional verkrijgt uitsluitend de niet exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden zoals in de Algemene Voorwaarden, Overeenkomst en/of anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toegekend. Zorginstelling en/of Zorgprofessional zal de in het kader van het Platform ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicaties, interfaces, andere programmatuur, gegevens, documentatie en andere materialen niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken. 

16.3 Het is Zorginstelling en/of Zorgprofessional niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit in het kader van het Platform ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicaties, interfaces, andere programmatuur, gegevens, documentatie en andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 

16.4 Het is Zeno toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de in het kader van het Platform ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicaties, interfaces, andere programmatuur, gegevens, documentatie en andere materialen, op voorwaarde dat deze maatregelen de functionaliteit negatief beïnvloedt. Indien de in het kader van het Platform ontwikkelde of ter beschikking gestelde applicaties, interfaces, andere programmatuur, documentatie en andere materialen door middel van technische bescherming zijn beveiligd, is het Zorginstelling en/of Zorgprofessional niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

16.5 Zorginstelling en/of Zorgprofessional is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de software van het Platform te (doen) herstellen, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen en/of beveiligingen te verwijderen. 

Artikel 17 Gegevens van Zorginstelling en/of Zorgprofessional 
17.1 Zorginstelling en/of Zorgprofessional blijft rechthebbende van de met behulp van het Platform opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde gegevens. 

17.2 Zorginstelling en/of Zorgprofessional en zijn Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van het Platform worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Zorginstelling en/of Zorgprofessional blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. Zeno is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Zorginstelling en/of Zorgprofessional ingevoerde gegevens. Zorginstelling en/of Zorgprofessional vrijwaart Zeno voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Zeno zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Zorginstelling en/of Zorgprofessional van het Platform is gemaakt. 

17.3 Zeno is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Zorginstelling en/of Zorgprofessional aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie. 

17.4 Zeno is gerechtigd in het eerste kwartaal van enig kalenderjaar een statistische analyse uit te voeren op de uitsluitend ten behoeve van Zorginstelling en/of Zorgprofessional verwerkte gegevens, en aan Zorginstelling en/of Zorgprofessional een rapportage verstrekken conform de alsdan bij Zeno gebruikelijke inhoud en standaard. De intellectuele eigendomsrechten op de door middel van statistische analyse verkregen informatie en rapportage(s) berusten uitsluitend bij Zeno. 

17.5 Zorginstelling en/of Zorgprofessional verstrekt hierbij onherroepelijk toestemming aan Zeno om de in lid 1 bedoelde gegevens geanonimiseerd, alleen en in combinatie met gegevens van andere Zorginstelling en/of Zorgprofessionals van Zeno, te gebruiken voor analyses en om deze analyses te publiceren, al dan niet ter verbetering van de programmatuur. De intellectuele eigendomsrechten op de uitkomsten van deze analyses en de daaruit voortvloeiende rapportages berusten uitsluitend bij Zeno. 

17.6 De door Zorginstelling en/of Zorgprofessional ter beschikking gestelde (persoonlijke) data mogen slechts worden gebruikt voor het uit deze Algemene Voorwaarden en de gesloten Overeenkomst blijkende doel, zijnde het bij elkaar brengen van vraag en aanbod tussen Zorginstelling en Zorgprofessional en het ten behoeve daarvan beschikbaar maken van die (persoonlijke) data voor Gebruikers via het Platform. Het is Zorginstelling en/of Zorgprofessional (derhalve) expliciet niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere activiteiten door Zorginstelling en/of Zorgprofessional, waaronder activiteiten die aan Zeno concurrerend zijn en/of overige activiteiten door Zorginstelling en/of Zorgprofessional die voor Zeno leiden tot omzet- en/of winstderving en/of andere schade. 

Hoofdstuk 3: Tarieven, facturatie en betaling 

Artikel 18. Tarief 
18.1 Het door Zorginstelling en/of Zorgprofessional verschuldigde tarief voor de dienstverlening van Zeno wordt vastgelegd in de Overeenkomst. 

18.2 Het tarief kan per Overeenkomst verschillend zijn en worden aangepast als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht. 

18.3 Elk kalenderjaar heeft Zeno het recht haar vergoeding voor geleverde diensten aan te passen overeenkomstig de indexering van de CBS Dienstenprijsindex (DPI). Er zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd indien het CBS de bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt. De vergoeding zal niet worden gewijzigd indien de indexering zou leiden tot een lagere vergoeding dan het laatst geldende.  

Artikel 19. Facturatie en tijdverantwoording 
19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording elektronisch via het Platform. 

19.2 Zorginstelling en Zorgprofessional dragen zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en zijn verantwoordelijk voor een goede registratie in het Platform. 

Artikel 20. Betaling 
20.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen Zorginstelling en/of Zorgprofessional aan Zeno verschuldigd is geworden, binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum op een door Zeno aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Zorginstelling en/of Zorgprofessional te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag. 

20.2 Uitsluitend betaling aan Zeno of aan een door Zeno uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. 

20.3 Indien Zorginstelling en/of Zorgprofessional bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur van Zeno, dienen deze bezwaren onder nauwkeurige opgave van de redenen binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Zeno kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast ter zake de tijdige indiening van het bezwaar rust op Zorginstelling en/of Zorgprofessional. 

20.4 Zorginstelling en/of Zorgprofessional is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Zeno op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Zeno. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de verrichte werkzaamheden geven Zorginstelling en/of Zorgprofessional aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen. 

20.5 Indien Zorginstelling en/of Zorgprofessional de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Zorginstelling en/of Zorgprofessional van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. Zorginstelling en/of Zorgprofessional is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Zorginstelling en/of Zorgprofessional in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

20.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Zeno moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van Zorginstelling en/of Zorgprofessional. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente – tenzij Zeno aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra Zorginstelling en/of Zorgprofessional in verzuim is, door Zorginstelling en/of Zorgprofessional verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht. 

20.7 Tenzij door Zeno anders aangegeven, strekken betalingen van Zorginstelling en/of Zorgprofessional, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of Zorginstelling en/of Zorgprofessional een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Zeno kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

20.8 Indien het Zeno wenselijk voorkomt en in ieder geval als Zorginstelling en/of Zorgprofessional in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Zeno gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen danwel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van Zorginstelling en/of Zorgprofessional. Zorginstelling en/of Zorgprofessional dient op eerste verzoek van Zeno daaraan gehoor te geven. 

20.9 Indien Zorginstelling en/of Zorgprofessional artikel 18.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Zeno als bedoeld in artikel 18.8, is Zeno gemachtigd: 
a) om de Overeenkomst met Zorginstelling en/of Zorgprofessional geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Zorginstelling en/of Zorgprofessional, wanneer Zeno hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; 
of 
b) haar verplichtingen jegens Zorginstelling en/of Zorgprofessional uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

20.10 Zeno is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst als in dit artikel genoemd nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Zorginstelling en/of Zorgprofessional, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Zeno toe te rekenen zijn. 

Hoofdstuk 4: Opeisbaarheid en aansprakelijkheid 

Artikel 21. Vrees niet nakoming 
21.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Zeno ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Zorginstelling en/of Zorgprofessional een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional is of wordt gelegd, of ofwel de Zorginstelling en/of Zorgprofessional enige betalingsverplichting jegens Zeno niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional jegens Zeno uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Zeno is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen. 

21.2 Zeno is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Zorginstelling en/of Zorgprofessional op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Zeno daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional. 

21.3 De Zorginstelling en/of Zorgprofessional is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Zeno. 

Artikel 22. Verplichtingen en Aansprakelijkheid 
22.1 Zeno heeft een inspanningsverplichting ter zake het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van geschikte professionals in de zorg, doch versterkt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de door haar te bemiddelen Zorgprofessional. Zeno is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Zorginstelling mocht lijden ten gevolge van (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Zorgprofessional. 

22.2 De Zorginstelling en/of Zorgprofessional die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten en/of de Offerte niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Zeno. 

22.3 Zeno is niet aansprakelijk voor de schade die Zorginstelling en/of Zorgprofessional en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer of de Zorgprofessional bij het uitvoeren van de opdracht. De Zorginstelling en/of Zorgprofessional vrijwaart Zeno ter zake. Zeno is evenmin aansprakelijk voor schade of verliezen van de Zorginstelling en/of Zorgprofessional als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer of de Zorgprofessional. 

22.4 De Zorginstelling en/of Zorgprofessional is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden. 

22.5 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Zeno jegens de Zorginstelling en/of Zorgprofessional aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld: 
a) Zeno is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Zeno is uitgegaan van door of namens Zorginstelling en/of Zorgprofessional verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie; 
b) Zeno is nimmer aansprakelijk voor de door de Zorginstelling en/of Zorgprofessional geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie; 
c) de aansprakelijkheid van Zeno, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Zorginstelling en/of Zorgprofessional is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zeno in voorkomend geval uitkeert; 
d) in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Zeno- om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Zeno, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW; 

 • uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door de Zorginstelling en/of Zorgprofessional uit hoofde van deze Overeenkomst aan Zeno betaalde facturen tezamen; 
 • uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 10.000,- per aanspraak; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Zeno te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 50.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen. 

22.6 Alle ondergeschikten van Zeno kunnen zich tegenover de Zorginstelling en/of Zorgprofessional en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Zeno beroepen op de bovenstaande bepalingen. 

22.7 Schade waarvoor Zeno aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Zeno gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Zorginstelling en/of Zorgprofessional aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt een aansprakelijkheidsvordering jegens Zeno binnen 12 maanden nadat Zorginstelling en/of Zorgprofessional bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

22.8 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zeno en/of haar werknemers. 

Artikel 23. Arbeidsomstandigheden 
23.1 De Zorginstelling verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

23.2 De Zorginstelling is gehouden om aan betrokken Partijen tijdig, in ieder geval één (1) werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken voor de te verrichten werkzaamheden. De Opdrachtgever geeft de Werknemer en/of Zorgprofessional een actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

23.3 De Zorginstelling is jegens Zeno, de Werknemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

23.4 Indien de Werknemer of de Zorgprofessional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Zorginstelling, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Zorginstelling informeert Zeno zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

23.5 De Zorginstelling zal aan Zeno en/of de Zorgprofessional vergoeden en Zeno vrijwaren tegen vorderingen van de Werknemer (artikel 7:658, 7:611 en/of 6:162 van het Burgerlijk Wetboek) tot vergoeding van schade (met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die is geleden in het kader van de uitoefening van diens werkzaamheden. De Zorginstelling zal voornoemde schade (met inbegrip van kosten van rechtsbijstand) aan de Werknemer vergoeden, indien en voor zover de Zorginstelling en/of Zeno daarvoor aansprakelijk is. 

23.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer of de Zorgprofessional leidt, is de Zorginstelling gehouden schade (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand en de kosten van een uitvaart) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Zeno te vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden. 

23.7 De Zorginstelling zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel en zal op eerste verzoek daartoe van Zeno bewijs daarvan overleggen aan Zeno. 

Artikel 24. Aangaan arbeidsverhouding met Werknemer door Zorginstelling 
24.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer te verstaan: 
a) het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Zorginstelling met een Werknemer; 
b) het ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde; 
c) het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer waarbij de Zorginstelling en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW). 

24.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Werknemer tevens verstaan: 
a) de (aspirant-) Werknemer die is voorgesteld aan de Zorginstelling; 

24.3 De Zorginstelling is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde; dat betekent onder meer dat de Zorginstelling in alle gevallen een vergoeding is verschuldigd aan Zeno zoals omschreven in lid 6 van dit artikel. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel dient onder de Zorginstelling tevens een Zorginstelling te worden verstaan aan wie Zeno al een offerte heeft uitgebracht of met wie Zeno in gesprek is over haar dienstverlening. 

24.4 De Zorginstelling brengt Zeno schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven of de Werknemer hierover te informeren. 

24.5 De Zorginstelling zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan zolang de arbeidsovereenkomst met de Werknemer en Zeno niet rechtsgeldig is geëindigd. 

24.6 Indien de Zorginstelling een arbeidsverhouding aangaat met een Werknemer in dienst bij of Zeno, is de Zorginstelling aan Zeno een direct te betalen vergoeding verschuldigd van het overeengekomen tarief voor die Werknemer vermenigvuldigd met 156 uur per maand voor een periode van zes (6) maanden. 

24.7 De Zorginstelling is de in lid 6 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Werknemer binnen twaalf (12) maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd rechtstreeks of via derden bij de Zorginstelling solliciteert of indien de Zorginstelling de Werknemer binnen twaalf (12) maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de Zorginstelling met de betreffende Werknemer een arbeidsverhouding aangaat of een overeenkomst van opdracht sluit zonder tussenkomst van Zeno. 

24.8 Indien de Zorginstelling in eerste instantie door tussenkomst van Zeno met een Werknemer in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door Zeno aan hem is voorgesteld, maar zonder dat er een Overeenkomst tot stand komt of is gekomen en deze Zorginstelling met die Werknemer binnen twaalf maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat, is de Zorginstelling een vergoeding aan Zeno verschuldigd ter hoogte van € 25.000 exclusief btw, onverlet het recht van Zeno om volledige schadevergoeding te vorderen. 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen 

Artikel 25. Geheimhouding 
25.1 Zeno en de Zorginstelling en/of Zorgprofessional zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

25.2 Zorginstelling en/of Zorgprofessional vrijwaart Zeno voor aanspraken van derden die betrekking hebben op door Zorginstelling en/of Zorgprofessional ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van die derden. 

Artikel 26. Toepasselijk recht en forumkeuze 
26.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

26.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Zeno en de Zorginstelling en/of Zorgprofessional zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank waar Zeno gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Zeno te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 27: Slotbepaling 
27.1 Zeno is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Zorginstelling en/of Zorgprofessional niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten over te dragen aan een derde. 

27.2 Zeno is te allen tijde gerechtigd om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn bindend na kennisgeving daarvan aan Partijen door Zeno. 

27.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling. 

27.4 Indien Zeno niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zeno in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

27.5 Indien Zeno bij één of meerdere overeenkomsten met Zorginstelling en/of Zorgprofessional afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Zeno en de Zorginstelling en/of Zorgprofessional.