Direct hulp nodig? Bel: +31 184 63 67 12

Privacy statement

Zeno Zorg B.V., gevestigd aan het Stationspark 490, 3364 DA Sliedrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Zeno Zorg B.V. als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en houdt Zeno Zorg B.V. zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG.

Contactgegevens

Zeno Zorg B.V.
Stationspark 490, 3364 DA Sliedrecht
zenozorg.nl
Telefoonnummer 0184-636712

Monique Brandt is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeno Zorg B.V.
Contactgegevens: fg@zenozorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeno Zorg B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten op de website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Eventueel adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
 • Mobiele nummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die in een cv vermeld staan, dat je aanhecht bij het maken van een profiel of het solliciteren op een functie;
 • Klachtenregeling;
 • IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Via de website van Zeno Zorg B.V. worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeno Zorg B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 • Met jouw toestemming.  

Zeno Zorg B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Wanneer Zeno Zorg B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, zullen wij dit afzonderlijk aan je vragen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. Zeno Zorg B.V. wijst je erop dat het intrekken van toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming, niet kan aantasten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeno Zorg B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) Zeno Zorg B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeno Zorg B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Zeno Zorg B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnAdministratie/reden
Klantgegevens (profiel op website)4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedureGerechtvaardigd belang.
Toestemming betrokkene.
Sollicitatiegegevens (van een in dienst getreden sollicitant)1 jaarGerechtvaardigd belang.
Uitvoering overeenkomst.
Sollicitatiegegevens (van een niet in dienst getreden sollicitant)4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedureGerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeno Zorg B.V. deelt jouw persoonsgegevens die via de website zijn verzameld, niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een als gevolg van het verstrekken van die gegevens gesloten overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het ‘recht op vergetelheid’). Zeno Zorg B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het ‘recht op vergetelheid’). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeno Zorg B.V. of de verwerking van persoonsgegevens door Zeno Zorg B.V. te beperken, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fg@zenozorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om jezelf te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de daarvoor wettelijk voorgeschreven termijn maand van een maand, op jouw verzoek. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Zeno Zorg B.V. jou uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan Zeno Zorg B.V. onder bepaalde omstandigheden het verzoek weigeren; mocht dat het geval zijn, dan zullen wij jou natuurlijk uitleggen waarom.

Zeno Zorg B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeno Zorg B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, schade, vernietiging, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er vermoedens of aanwijzingen zijn van misbruik, of je hebt vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice (tel 0184 – 636712) of via fg@zenozorg.nl.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeno Zorg. B.V., dan willen we hier graag samen met jou een oplossing voor vinden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder; in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 1 november 2021. Zeno Zorg B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy Statement zal steeds op de website zenozorg.nl worden geplaatst. Wanneer Zeno Zorg B.V. substantiële wijzigingen maakt in dit Privacy Statement, met als gevolg dat jij daardoor in aanmerkelijke mate getroffen kan worden, dan zal Zeno Zorg B.V. zo veel mogelijk doen om jou hierover direct te informeren.