Wtza-checklist voor zorgaanbieders

08 december 2023

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) van kracht. Van alle zzp’ers in de zorg wordt verlangd dat zij hun verantwoordelijkheid als zorgaanbieder op zich nemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft de verantwoordelijkheid om hierop te toetsen. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de Wtza. In dit artikel vertellen we je over de werking van de wet.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen door strengere eisen te stellen aan nieuwe zorgaanbieders. Als hulpmiddel introduceren wij de Wtza-checklist, een instrument dat zorgaanbieders helpt bij het naleven van de nieuwe regelgeving.

De Wtza verplicht zorgaanbieders om zich voorafgaand aan het verlenen van zorg te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit geldt met name voor zorgaanbieders die voorheen niet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vielen. Door de meldplicht krijgt de IGJ beter zicht op nieuwe toetreders in de zorg en kan zij de benodigde controles en handhaving uitvoeren.

Als hulpmiddel voor zorgaanbieders vind je hier een Wtza-checklist. Deze checklist biedt zorgaanbieders een overzicht van de eisen waaraan zij moeten voldoen volgens de Wtza. De checklist kan als leidraad dienen bij het voorbereiden van de melding bij de IGJ.

Met de Wtza beoogt de overheid de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen. Nieuwe zorgaanbieders worden nu grondiger getoetst voordat zij hun diensten aanbieden. De IGJ kan door middel van de meldplicht en controles sneller ingrijpen bij eventuele risico’s voor de patiëntveiligheid.